Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky se vztahují na poskytování poradenství v oblasti marketingové strategie a manažerského rozvoje a on-line výrobků na www.luciehejhalova.cz

Provozovatelkou a poskytovatelkou služeb je Ing. Lucie Hejhalová, IČ: 49225634, se sídlem Nad Smetankou  221/3, 198 00 Praha 9 – Hrdlořezy,  e-mail: lucie@luciehejhalova.cz (dále jen „poskytovatelka“)

 

 

I. Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování poradenství v oblasti marketingové strategie a manažerského rozvoje klientům, a při prodeji on-line výrobků, které poskytovatelka nabízí na luciehejhalova.cz.
 • Poskytovatelka je: Ing. Lucie Hejhalová, IČ: 49225634, místem podnikání Nad Smetankou 221/3, Praha 9, PSČ 19800. Adresa pro doručování: Nad Smetankou 221/3, Praha 9, PSČ 19800. Kontaktní telefon: +420 606 724 753. Adresa pro doručování elektronické pošty: lucie@luciehejhalova.cz
 • Klient je každý, kdo využije služby či nakoupí online výrobky poskytovatelky (dále jen „klient“).
  1. Klientem může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel – detailně rozpracováno v článku IX.
 • SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se poskytovatelka a klient museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní (na základě objednávky učiněné přímo na internetových stránkách luciehejhalova.cz vyplněním potřebných údajů klientem) nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí klient sám a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 • Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem.
 • Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
 • Poskytovatelka není plátcem DPH.

 

 

II. Předmět smlouvy

 • Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky poskytnout klientovi poradenství v oblasti marketingové strategie a manažerského rozvoje nebo on-line výrobek a závazek klienta uhradit za tuto službu nebo výrobek odměnu.
 • Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatelky.

 

III. Poradenství v oblasti marketingové strategie a manažerského rozvoje

 • Poradenství v oblasti marketingové strategie a manažerského rozvoje lze u poskytovatelky objednat telefonicky, emailem nebo prostřednictvím formuláře umístěného na webové stránce poskytovatelky.
 • Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
 • Poskytovatelka se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se týkají obchodního tajemství klienta, a jejichž prozrazení by mohlo vést k poškození klienta v konkurenčním prostředí. Obsah konzultace je důvěrný.
 • Při poradenství poskytovatelka neuplatňuje princip exkluzivity. Proto se může stát, že poskytovatelka poskytuje své služby klientům, které je možné považovat za vzájemné konkurenty. Poskytovatelka vědomě navrhuje takové strategie, které jsou klientům k maximálnímu užitku a vedou k jejich vzájemnému odlišení. Pokud by klient vyžadoval exkluzivitu, je možné se s poskytovatelkou dohodnout.
 • Poradenství provádí poskytovatelka osobně, prostřednictvím skype nebo telefonicky s tím, že klient zavolá poskytovatelce a náklady na telefonní hovor tedy hradí on. Osobní konzultace probíhají v sídle poskytovatelky na adrese Nad Smetankou 221/3, Praha 9, 19800 Hrdlořezy, nebo po uhrazení příplatku dle aktuálního ceníku také na jiném místě.
 • Příplatek za cestu po Praze se neúčtuje v případě dlouhodobé spolupráce, tzn. 3 a více schůzek v průběhu jednoho roku.
 • Konzultace začíná běžet v přesně domluvenou hodinu. V případě, že klient nebude v domluvenou hodinu na konzultaci připraven, se zmeškaný čas započítává do doby konzultace. V případě, že v domluvenou hodinu nebude připravena poskytovatelka, nahradí promeškaný čas klientovi v dvojnásobné délce. Pokud konzultace neproběhne z důvodů na straně klienta, aniž by klient svou neúčast na konzultaci omluvil více než 24 hodin předem, vyúčtuje poskytovatelka klientovi odměnu za celou konzultaci.
 • Odměna za poradenství je účtována běžnou hodinovou sazbu, která je uvedena na webových stránkách poskytovatelky.
 • Odměna za poradenství je splatná pouze předem na základě faktury bankovním převodem.
 • Výhodný balíček konzultací je nabízen dle sazby uvedené na webových stránkách a splatný pouze předem na základě faktury bankovním převodem.
 • V případě, že klient bude mít po 20 minutách setkání pocit, že mu přístup poskytovatelky nevyhovuje, setkání bude přerušeno, poskytovatelka mu nebude nic účtovat, případně mu vrátí zaplacené peníze, resp. jejich část (viz podmínky uvedené na webu) na účet do 10 pracovních dní.

 

IV. On-line výrobky – online programy, e-kniha

 • On-line výrobkem se rozumí e-kniha nebo online programy.
 • E-knihou se rozumí digitální kniha, která není tištěná a je umístěna na luciehejhalova.cz a je poskytována ve formátu .pdf.
 • Online programem se rozumí školení, které má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet.
 • On-line výrobky lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatelky luciehejhalova.cz.
 • Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatelka opraví na základě e-mailové komunikace.
 • Kupní smlouva je mezi poskytovatelkou a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatelky.
 • Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatelky.
 • Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem. Splatnost faktury činí 7 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
 • Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na stažení e-knihy, popř. přístupové údaje k zpřístupnění online programu. V případě, že by klientovi nedorazil odkaz na stažení e-knihy či přístupové údaje k zpřístupnění online programu, je nutné informovat poskytovatelku na email lucie@luciehejhalova.cz.
 • V případě, že klientovi nebude online program vyhovovat, vrátí poskytovatelka klientovi kupní cenu, pokud do 15 dnů od zakoupení programu o této skutečnosti informuje poskytovatelku na e-mail lucie@luciehejhalova.cz a zároveň zašle poskytovatelce veškeré vyplněné pracovní sešity z programu. Poskytovatelka mu částku vrátí na účet do 10 pracovních dní.

 

V. Souhlas se zpracováním a archivováním osobních údajů

 • Klient spolu s objednávkou služby nebo on-line výrobku uděluje poskytovatelce souhlas ve smyslu § 5 z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem zpracování a archivování osobních údajů, a to pouze k potřebám poskytovatelky.
 • Poskytovatelka eviduje tyto osobní údaje: jméno, příjmení, název firmy, IČ, sídlo, popř. bydliště, telefon, adresu, email a to pouze za účelem evidence vracejícího se zákazníka a nabídky vlastních výrobků a služeb.
 • Veškeré údaje jsou uchovávány a chráněny proti zneužití v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoliv ze strany klienta odvolán e-mailem nebo dopisem adresovaným poskytovatelce.
 • Poskytovatelka je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce oprávněný shromažďovat osobní údaje pod registračním číslem 00071044.

 

VI. Duševní vlastnictví a know-how poskytovatelky

 • On-line výrobky prodávané na luciehejhalova.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatelky a jsou jejím majetkem, který je chráněn z. č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
 • Klient může použít obsah on-line výrobku pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line výrobku dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
 • Veškeré texty a fotografie jsou majetkem poskytovatelky a bez jejího souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

 

VII. Klient spotřebitel

 • Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelkou, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
 • Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na luciehejhalova.cz objednat on-line výrobek.
 • Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:
 • Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatelky a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelkou archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovatelce.
 • Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovatelce e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění: “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelkou a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“ Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line výrobku, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatelka vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatelka vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
 • Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelkou a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelkou s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatelky právo, které je předmětem sporu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 4. 2020.